สายด่วน 24 ชั่วโมงของสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามแห่งประเทศไทย: +66(0) 828112686

Menu

หลักปฏิบัติ ๑๒ ข้อของ เอ็นเอ

หลักปฏิบัติ ๑๒ ข้อของ เอ็นเอ

เรารักษาสิ่งที่เรามีอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเสมือนกับว่าความเป็นอิสระของคนแต่ละคนมาจาก ๑๒ ขั้นตอนนั้น ความเป็นอิสระของกลุ่มเกิดมาจากหลักปฏิบัติ

๑๒.ข้อของเราในขณะที่ความผูกพันธ์ทำให้เรามีความเหนียวแน่นกว่าสิ่งที่ทำให้เราแยกจากกันเราก็จะอยู่กันได้อย่างดี

๑. สวัสดิภาพของส่วนรวมควรมาก่อนสิ่งอื่นใด การฟื้นสภาพของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ เอ็นเอ

๒.ในจุดประสงค์ของกลุ่มสิ่งเดียวที่มีอำนาจสูงสุด คือ สิ่งที่เราศรัทธาที่จะคอยดูแลเราซึ่งจะปรากฏขึ้นจากความสามัคคีของกลุ่ม ผู้นำของเราเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งพวกเขาไม่มีอำนาจในการควบคุมใด ๆ

๓. สิ่งเดียวที่จำเป็นในการเป็นสมาชิก นั่นคือ ความต้องการที่จะเลิกใช้ยาเสพติด

๔. แต่ละกลุ่มควรจะมีเอกภาพ ยกเว้นในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อกลุ่มอื่น ๆหรือต่อสมาคม เอ็นเอ ทั้งหมด

๕. แต่ละกลุ่มมีจุดประสงค์หลักอย่างเดียวกัน นั่นคือ การถ่ายทอดสาระไปสู่ผู้ติดยาเสพติดคนอื่น ๆ ที่ยังคงทุกข์ทรมานอยู่

๖. กลุ่ม เอ็นเอ จะต้องไม่ให้การรับรอง เงินทุน หรือให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อ “เอ็นเอ” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวพันธ์กับ เอ็นเอ หรือแก่กิจการภายนอกอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของ เงินทุน ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง ซึ่งจะเป็นการเราออกนอกจุดประสงค์หลักของเรา
๗. กลุ่ม เอ็นเอ ทุกกลุ่มจะต้องช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ และไม่ยอมรับการสนับสนุนจากภายนอก

๘. กลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนาม ต้องไม่ให้บริการในลักษณะของมืออาชีพตลอดไป แต่ศูนย์ของเราอาจจะว่าจ้างผู้ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่

๙. เอ็นเอ จะไม่วางกฎระเบียบในการบริหาร แต่อาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อให้รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโดยตรง

๑๐. สมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนามไม่ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภายนอก ฉะนั้นชื่อ เอ็นเอ จะไม่มีทางถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มมวลชน

๑๑. หลักในการประชาสัมพันธ์ของเราจะเน้นการชักชวนมากกว่าการโฆษณา เราจำเป็นจะต้องรักษาสภาพความเป็นนิรนามของบุคคลให้เป็นความลับ จากสื่อมวลชน วิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ

๑๒. ความเป็นนิรนามเป็นรากฐานทางจิตใจในหลักปฏิบัติทั้งหมดของเรา ซึ่งจะย้ำเตือนให้เราคำนึงถึงหลักการมากกว่าตัวบุคคลื่อที่จะฟื้นสภาพ